facebooktwittertwitter
actividades
Fundación Olga Gallego

II Encontro da Fundación Olga Gallego 

  • Os sistemas de Arquivo no século XXI: profesionais e Institucións nos tempos líquidos

  • A Coruña, 22 de novembro de 2019

  • Sede: Fundación Paideia Galiza Praza de María Pita, 17, 15001 A Coruña

  • Inscrición: 30 € (25 € ata o 30 de setembro)

  • Inscrición gratuíta para persoas membros de BAMAD Galicia e doutras asociacións que formen parte da Coordenadora de Asociacións de Arquiveiros (CAA).

  • Comunicacións: prazo ata o 15 de novembro de 2019

Presentación

 

A Fundación Olga Gallego propón a realización dunha xornada técnica ou Encontro de Arquivos arredor do tema: Os sistemas de arquivo no século XXI,  no desenvolvemento dunha liña de traballo que ten demostrado a súa rendibilidades profesional, cultural e social.

O Encontro, que terá lugar o día 22 de novembro de 2019, contará coa participación de destacados profesionais de España e Portugal. Ademais, haberá espazo e tempo para as comunicacións individuais ou colectivas e para unha mesa redonda de debate

  • Esta xornada técnica realizarase grazas á colaboración da Deputación Provincial da Coruña.

No ano 2017, publicouse en Holanda un ensaio titulado “Os Arquivos nos Tempos Líquidos” (Archives in Liquid Times), unha compilación de estudos sobre a ciencia arquivística cuxo título está inspirado no título da coñecida obra do sociólogo Zygmunt Bauman “Tempos Líquidos: vivir nunha época de incerteza” (2006).

De acordo cos editores da obra, as transformacións sociais e económicas que a globalización e a dixitalización impoñen, e que Bauman describe e analiza, afectan tamén dunha forma directa aos arquivos, e imprimen tal dinamismo ao noso tempo que é difícil tomar un coñecemento exacto da realidade. A reflexión sobre esa dificultade áchase na base da formulación do tema destas Xornadas.

En efecto, fronte á realidade relativamente estática e confortable do paradigma arquivístico analóxico, onde conceptos como procedencia,  ciclo vital dos documentos ou sistema ofrecían aos arquivistas toda clase de seguridades, no entorno electrónico a realidade caracterízase polo seu dinamismo: a procedencia precisa para ser entendible dun concepto máis amplo como é o de contexto; o ciclo vital, que implicaba diferentes niveis arquivísticos, nos que se executaban funcións diversas de forma localizada e sucesiva no tempo, foi substituído polo modelo do continuo documental, onde a dimensión espacial e temporal desaparece, e por tanto tamén as fronteiras que separaban os diferentes procesos de xestión documental.

Finalmente, a noción de sistema, edificada sobre a teoría do ciclo vital dos documentos, cuestiónase coa aparición da realidade legal e conceptual do “arquivo único electrónico”. É probable que sigan  a existir sistemas de arquivos, pero a medio prazo han sufrir enormes transformacións.

Fronte a estes cambios e estes retos, os arquivistas non deixamos de preguntarnos acerca do noso papel nun mundo dixital onde os documentos se almacenan nun non-lugar (a nube) e onde se esvaecen as diferenzas entre a produción documental institucional e do resto da sociedade. Así, no mundo dixital, disípanse tamén as paredes dos arquivos, que deixan de ser os contedores por excelencia da memoria social.

Xa que logo, propoñémonos reflexionar sobre estas cuestións coa conciencia de que, por unha banda, eses cambios e eses problemas non nos afectan só a nós senón a toda a sociedade, e, por outra, non podemos facer táboa rasa do patrimonio documental e do patrimonio profesional dos que somos custodios e herdeiros.

O programa provisional articúlase así arredor de dous temas: 1. Os arquivistas, protagonistas e suxeitos pacientes destes cambios,  e 2. Os Sistemas de arquivo.

Programa   

Por causas imprevistas, que impiden a presenza de Rosa Martín Rey, o programa modifícase de forma que o relatorio de Carlos Flores se adianta e terá lugar ás 12.30 h.

Venres, 22 de novembro

 

10:00 h

Inauguración

10:30 h

Conferencia inaugural

Da flexibilização organizacional à
centralidade dos fluxos: transições
que estão inexoravelmente a acontecer

María Manuela Pinto

Universidade do Porto

11:30 h

Pausa

 

Os arquiveiros fronte ao cambio: a xestión documental, o continuo e o arquivo social: adaptación, formación, colaboración

11:45 h

Belixerancia arquivística

Fátima Rodríguez Coya

Arquiveira do Goberno do Principado de Asturias

 

 

 

 

 Sistemas ou redes? Os arquivos dos tempos líquidos

12:30 h 

 

Para que serven os arquivos históricos provinciais?

Carlos Flores Varela

Archivo Histórico Provincial de Toledo

 

 

13:15 h

Comunicacións

A xestión documental do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia no contexto da elaboración do Plan deArquivos de Galicia. A derradeira oportunidade.
Alfonso Cascudo Rasilla

Os arquivos das deputacións galegas: situación actual e evolución das súas políticas arquivísticas.
Laura Pérez Torrón

14:00 h

Pausa

16:30 h

 

Sistema de arquivo e arquivo único electrónico:
A convivencia é posible. O sistema de arquivo da
administración pública de Euskadi

Irune Zumalde

Goberno Vasco

17:15 h

 

Mesa redonda 

 

18:15 h

Conclusións. Peche

 

 

Descargar programa (pdf)

Comunicacións

Para presentar comunicación, será necesario inscribirse no Encontro. 

As comunicacións poderán versar sobre calquera aspecto relacionado co tema do Encontro. Valolaranse especialmente textos que acheguen reflexións ou relaten experiencias concretas, por modestas que sexan, sobre o papel e a actitude que deben tomar os profesionais fronte ao cambio ou sobre a evolución dos arquivos e dos sistemas de arquivos no novo escenario dixital. 

Lingua: galego, castelán, portugués.

Tipo de letra:  Times New Roman, 12, un espazo. Os formatos do texto serán .doc, .docx.

Extensión: non superarán 15 folios tamaño A4.

Detalles: Nome + institución + título

Enderezo: correo electrónico e teléfono de contacto.

Data límite  de recepción: 15 de novembro de 2019.

Resumo: acompañaranse dun resumo en calquera das linguas sinaladas, así como en inglés. Incluirá palabras clave descritivas do contido do texto. O resumo non poderá exceder de 300 palabras.

Avaliación: as comunicacións serán examinadas polo comité científico, quen determinará a súa aceptación ou non.

Publicación: todas as comunicacións aceptadas de persoas que acrediten a súa asistencia publicaranse nas Actas das Xornadas, que terán formato electrónico e estarán accesibles de forma permanente na páxina web da Fundación. 

Instrucións:

As citas de máis de 5 liñas identificaranse de forma clara, separándoas da marxe esquerda. As citas de menos de 5 liñas incluiranse no parágrafo utilizando comiñas para a cita directa e comiñas simples para as citas dentro das citas.

As figuras incluídas no texto  proporcionaranse en versión electrónica en ficheiros separados.

Para os gráficos vectoriais, recoméndase o formato EPS.

Para os gráficos en mapa de bits, preferirase o formato TIFF.

A resolución óptima será de 600 ppp, pero  acéptase a 300 ppp.

Sistema de citas: Autor-datas (as referencias citaranse de forma breve no texto, normalmente entre parénteses, co apelido do autor, a data da publicación e o ano). A información bibliográfica completa darase ao final do traballo nunha lista de referencias. 

Referencias

Os formatos para as referencias bibliográficas serán os seguintes:

            Artigo de revista:

Apelido, Nome; Apelido2, Nome2. "Título (Artigo)". En: Título (Revista), Ano, Mes, v. [número (volume)], n.[número], pp. [páxina de inicio]-[páxina final].

Comunicación presentada a unha conferencia:

Apelido, Nome; Apelido2, Nome2. "Título (Comunicación)". En: Título (Conferencia), Ano,Libros, informes:

Apelido, Nome; Apelido2, Nome2. Título. Lugar: Editor, Ano.

Capítulo de libro:

Apelido, Nome; Apelido2, Nome2. "Título (Capítulo)". En: Apelido, Nome; Apelido2, Nome2. Título (Libro). Lugar: Editor, Ano, pp. [páxina de inicio]-[páxina final].

Recurso electrónico:

Apelido, Nome; Apelido2, Nome2. "Título (Recurso)". Consulta: Día-Mes-Ano. URL

Copyright

Figuras/Fotografías

As figuras/fotografías aparecerán enriba da súa lenda.

Figura 1: Título. Crédito

Todas as fotografías, gráficos, diagramas, etc., citarnse como “Figura” e nomearanse de forma consecutiva (1, 2, 3, etc.).

As figuras compostas etiquetaranse con letras subíndice (a, b, c, etc.).

Proporcionara unha lenda detallada, sen abreviaturas, a cada figura.

Táboas

As táboas aparecerán debaixo da súa lenda; calquera nota aparecerá debaixo da táboa.

Táboa 1: Título da táboa

Nas táboas, as notas ao pe son preferibles ás explicacións longas na cabeceira ou no corpo da táboa. Tales notas, identificadas por letras superíndice, colocaranse inmediatamente debaixo da táboa.

Data límite de presentación de comunicacións: 01/11/2019

Comité científico

Carmen Corgo Solleiro. Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

Gloria García López. Arquivo do Reino de Galicia

Maria João Pires de Lima. Arquivo Distrital do Porto

Ana Rodríguez-Segade Vázquez. Arquivo de Galicia

Pepita Raventós. Servei de Arxiu i Gestió Documental. Universitat de Lleida